ஹமாஸ் தாக்குதலுக்கு மூளையாக செயல்பட்ட இஸ்ரேலியர்கள்

ஹமாஸ் தாக்குதலுக்கு மூளையாக செயல்பட்ட இஸ்ரேலியர்கள்
Spread the love

ஹமாஸ் தாக்குதலுக்கு மூளையாக செயல்பட்ட இஸ்ரேலியர்கள்

ஹமாஸ் தாக்குதலுக்கு மூளையாக செயல்பட்ட இஸ்ரேலியர்கள்
இஸ்ரேலிய மொசாட் உளவுத்துறையால் கைது.