ஹமாஸ் கமாண்டோ தாக்குதல் இஸ்ரேல் டாங்கிகள் அழிப்பு

ஹமாஸ் கமாண்டோ தாக்குதல் இஸ்ரேல் டாங்கிகள் அழிப்பு
Spread the love


ஹமாஸ் கமாண்டோ தாக்குதல் இஸ்ரேல் டாங்கிகள் அழிப்பு

ஹமாஸ் கமாண்டோ படை தாக்குதல்,
இஸ்ரேல் டாங்கிகள் அழிப்பு.

வீடியோ