வெடி குண்டுகள் போதைவஸ்துடன் நபர் கைது

Spread the love
வெடிகுண்டுகள் போதைவஸ்துடன் நபர் கைது

இலங்கை – ரத்தகம பகுதியில் வைத்து போதை வஸ்து மற்றும் வெடிகுண்டுகளுடன் நபர் ஒருவர்

காவல்துறையினரால் மடக்கி பிடிக்க பட்டுளளார் ,கைதானவர் தகுந்த முறை விசாரணைகளுக்கு உட்படுத்த பட்டுளளார்

Leave a Reply