யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் மாவீரர் நிகழ்வுகள் -காட்சிகள் 10 photoஉள்ளே

Spread the love
யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் மாவீரர் நிகழ்வுகள் -காட்சிகள் உள்ளே

இராணுவ இரும்பு பிடிக்குள் இருந்தும் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் தமது மாவீரர் நாள் நிகழ்வினை ஆரம்பித்து தமது கடமைகளை நிறைவேற்றி வருகின்றனர்

cilick here video

Leave a Reply