முள்ளி வாய்களில் கதறல் – video

Spread the love
முள்ளி வாய்களில் கதறல் – video

தற்போது முள்ளி வாய்க்காலில் மாவீரரை நிகழ்வுகள் இடம்பெற்ற வண்னம் உள்ளன ,போர் முடிவுற்ற அந்த மண்ணில் மக்களின் அழுகுரல்கள் வானை பிளக்கின்றன

https://www.facebook.com/vannimainthan/videos/2421854641245430/

Leave a Reply