இலங்கையில் மாவின் விலை அதிகரிப்பு

Spread the love

இலங்கையில் மாவின் விலை அதிகரிப்பு

இலங்கையில் கூப்பன் மாவின் விலை 17,50 சதத்தால் அதிகரிக்க பட்டுள்ளது ,பாணின் விலை 10

ரூபாவால் அதிகரிக்க பட்ட நிலையில் இவ்விதம் மவன் விளையும் அதிகரிக்க பட்டுள்ளது மக்கள்

மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply