மருத்துவமனை சாவகச்சேரி ஊழல் அம்பலம்

மருத்துவமனை சாவகச்சேரி ஊழல் அம்பலம்
Spread the love

மருத்துவமனை சாவகச்சேரி ஊழல் அம்பலம்

மருத்துவமனை சாவகச்சேரி ஊழல் அம்பலம் அமைச்சர் டக்லஸ் பயணம் செய்தார் ,அரசியலாக மாறும் ஊழல் .

மருத்துவருக்கும் மக்கள் பெரும் ஆதரவு ,அங்கே நடந்ததகுக்கே நன் காணொளியில் விபரம்