புலியொம்பக் கனையில் வெள்ளத்தால் பாதிக்க பட்ட மக்களை சந்தித்த -எம்பி ஸ்ரீதரன் – photo

Spread the love
புலியொம்பக் கனையில் வெள்ளத்தால் பாதிக்க பட்ட மக்களை சந்தித்த -எம்பி ஸ்ரீதரன் – photo

பராளுமன்ற உறுப்பினர் சி. சிறிதரன் மற்றும் பிரதேச சபை உறுப்பினர் ஜீவராஜா ஆகியோர் புளியம்பொக்கணை

கிராமத்தின் கலவெட்டிதிடல் நாகேஸ்வர வித்தியாலயத்தில் தங்கியுள்ள மக்களை சந்தித்தார்கள்.

Leave a Reply