பிராபகரானுக்கு முன்பு பின்பு வரலாற்றை மாற்றுவேன் சீமான் தடலடி பேச்சு

Spread the love

பிராபகரானுக்கு முன்பு பின்பு வரலாற்றை மாற்றுவேன் சீமான் தடலடி பேச்சு

ஈழ புலிகள் பிரபாகரனுக்கு முன்பு அவருக்கு பின்பு என்கின்ற நிலையில் ,நான்
வரலாற்றை மாற்றி எழுதுவேன் என நாம் தமிழர் கட்சி செந்தமிழன் சீமான் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார் .

full video