பாலஸ்தீன தலைநகர் ஜெருசலம் என முழக்கம் பாலஸ்தீனம் தனி நாடாகிறது

பாலஸ்தீன தலைநகர் ஜெருசலம் என முழக்கம் பாலஸ்தீனம் தனி நாடாகிறது
Spread the love


பாலஸ்தீன தலைநகர் ஜெருசலம் என முழக்கம் பாலஸ்தீனம் தனி நாடாகிறது

பாலஸ்தீன தலைநகர் ஜெருசலம் என முழக்கம்
பாலஸ்தீனம் தனி நாடாகிறது ,ஓடிய கண்ணீருக்கு வசந்தம் கிடைக்கிறது .


மகிழ்ச்சியில் மனம் துள்ளி குதிக்கிறது .

வீடியோ