நாட்டில் அரசியின் விலை 98 ரூபாவாக அறிவிப்பு

Spread the love

நாட்டில் அரசியின் விலை 98 ரூபாவாக அறிவிப்பு

இலங்கையின் – சம்ப அரசி மற்றும் நாட்டு அரிசிகளின் விலை சுமார் 98 ரூபாயாக விசேடச வர்த்தமானி அறிவித்தல் மூலம் அறிவிக்க பட்டுள்ளது

Leave a Reply