தேடி வரும் துப்பாக்கி …!

Spread the love

தேடி வரும் துப்பாக்கி …!

பங்கு சந்தை போல
பாயுது ந்தன் ஆசை ….
தேடும் திசை தெரியா
போடு தென்ன ஓசை …?

ஆழ கடல் போல
ஆடுதென்ன மனமோ ..?
தேவை என்ன தினமோ ..?
தேறி இன்று எழுமோ …?

வாடும் பயிர் போல
வாடி ஏன் நின்றாய் …?
ஓடி கால் நடப்பாய்
ஒளி வானாய் மிதப்பாய் ….

சோர்ந்த மனம் எறிவாய்
சோதனை சுகம் சுமப்பாய் ….
ஆடும் அலை மேலே
ஆடி வரும் படகாய் …

ஓடி கரை சேர்வாய்
ஓயாது உழைப்பாய் …
தேறும் உந்தன் இலக்கு -உனை
தேடும் அந்த துவக்கு ….

Leave a Reply