துரத்தி குத்திய குளவிகள் – பலர் காயம்

Spread the love

துரத்தி குத்திய குளவிகள் – பலர் காயம்

பசறை – வெல்கொல்ல பகுதியில் குளவி கொட்டுக்கு இலக்கான

அறுவர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

வெல்கொல்ல பகுதியிலிருந்த கெந்தகொல்லவுக்கு உரம்

ஏற்றுவதற்கு சென்றவர்களே குளவிக் கொட்டுக்கு இலக்காகியுள்ளனர்.

Leave a Reply