திராவிடத்தால் சாதி ஒழிந்ததா சீமான் கேள்வி

திராவிடத்தால் சாதி ஒழிந்ததா சீமான் கேள்வி

திராவிடத்தால் சாதி ஒழிந்ததா சீமான் கேள்வி

திராவிட அடச்சியில் ,அவர் தம் கட்சியில் சாதி ,தீண்டாமை ஒழிந்தததா என நாம தமிழர் கட்சியின் தலைவர் சீமான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் .

ஊடக நபர்களை சநதித பொழுது இந்த கேள்வியை அவர் எழுப்பியுள்ளார் .