செருப்பை காட்டி செருப்பாலே அடிப்பேன் ஆவேசப்பட்ட சீமான்

செருப்பை காட்டி செருப்பாலே அடிப்பேன் ஆவேசப்பட்ட சீமான்
Spread the love

செருப்பை காட்டி செருப்பாலே அடிப்பேன் ஆவேசப்பட்ட சீமான்

சில அரசியல்வாதிகள் இப்போது மக்கள் பிரச்சனைகளை பேசுவதை விட மதம் சாதி பற்றி தான் பேசிக் கொண்டு அலைகிறார்கள் திரிகிறார்க.

மற்றவர்கள் பேசினால் வாக்கு வங்கி அரசியல் என்று சொல்லுபவர்கள் இவர் பேசும்போது மட்டும்…….