செங்கடலில் இரு கப்பல்கள் மீது ஹவுதிகள் தாக்குதல் அதிகாரி பலி

செங்கடலில் இரு கப்பல்கள் மீது ஹவுதிகள் தாக்குதல் அதிகாரி பலி
Spread the love


செங்கடலில் இரு கப்பல்கள் மீது ஹவுதிகள் தாக்குதல் அதிகாரி பலி

செங்கடலில் இரு கப்பல்கள் மீது ஹவுதிகள் தாக்குதல் ,கப்பல்கள் இரண்டும் சேதம் என அறிவிப்பு .


இஸ்ரேல் இராணுவ அதிகாரி அதிகாரி பலி ,பலர் காயம்

வீடியோ