சாரதியின் கேடு கேட்ட செயலால் -கடைக்குள் புகுந்த வான்

Spread the love
சாரதியின் கேடு கேட்ட செயலால் -கடைக்குள் புகுந்த வான்

இலங்கையில் தொடர்ந்து வாகன விபத்துக்கள் அதிகரித்த
வண்ணமே செல்கின்றன ,இதற்கு சாரதிகள் வீதி விதிமுறைகள்
பின்பற்றாமையும்,அலட்சிய போக்கும் கரணம் அவ்விதம் வான்
ஒன்று கடைக்குள் புகுந்துள்ளதை படத்தில் காண்கின்றீர்கள்

Leave a Reply