கொலம்பியாவில் அரசுக்கு எதிராக 200,000 மக்க போராட்டம்

Spread the love

கொலம்பியாவில் ஆளும் அரசுக்கு எதிராக சுமார் 200,000 மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் .இந்த மக்கள் தன் எழுச்சி காரணமாக அங்கு ஆட்சி மாற்றம் இடம்பெறலாம் என எதிர்பார்க்க படுகிறது

Leave a Reply