கொத்தாக எரிந்த இஸ்ரேல் டாங்கிகள் 2 டசின் எதிரிகள் அவுட்

கொத்தாக எரிந்த இஸ்ரேல் டாங்கிகள் 2 டசின் எதிரிகள் அவுட்
Spread the love


கொத்தாக எரிந்த இஸ்ரேல் டாங்கிகள் 2 டசின் எதிரிகள் அவுட்

கொத்தாக எரிந்த இஸ்ரேல் டாங்கிகள் 2 டசின் எதிரிகள் அவுட்

கொத்தாக எரிந்த இஸ்ரேல் டாங்கிகள் கோட்டைக்குள் இரண்டு வெடித்த ஏவுகணைகள் ,
2 டசின் எதிரிகள் அவுட் ,வெடித்து பறந்த கடும் போர்

வீடியோ