கடல்ல பேனா சிலை வச்சா உடைப்பது நிச்சயம் பேட்டியில் சீமான் விட்ட சவால்

கடல்ல பேனா சிலை வச்சா உடைப்பது நிச்சயம் பேட்டியில் சீமான் விட்ட சவால்

கடல்ல பேனா சிலை வச்சா உடைப்பது நிச்சயம் பேட்டியில் சீமான் விட்ட சவால்

சீமானை சூடாக்கி ,தமது பார்வையை அதிகாமாக்க ,இப்படி கேள்வி கேட்ட நெறியாளர் .

சீமான் வாய கிளறினால் ,அந்த காணொளி மில்லியன் பார்வை போகும் .அதனால் பணத்தை அளிக்கலாம் ,அதனால் குறிவது இப்படி கேள்வி கேட்கிறாங்க .பருங்க .