எல்லாம் போச்சு ஏமாந்து போனேன்

எல்லாம் போச்சு ஏமாந்து போனேன்
Spread the love

எல்லாம் போச்சு ஏமாந்து போனேன்

சத்தம் என்ன சத்தம் என்ன
சங்கதிகள் பாட முன்ன
கட்டுடைத்து பாய்ந்ததோ – வெள்ளம்
கரை உடைத்து ஓடியதோ

முட்டி மோதும் அலையிலே
முழுவதும் நனையுதே
என்ன இது என்ன இது
ஏதும் புரியலையே

சூறாவளி அடியிலே
சுற்று வட்டம் உடைந்ததோ
சுற்று மதில் இல்லா – வீடு
சுழற்சி இழந்ததோ

புத்தம் புது குளத்திலே
பூகம்பம் நடந்ததோ
வான் கதவு உடைந்து
வையம் அழிந்ததோ

சேதி சொல்லு முன்னே
சேதமான தென்ன
வாழ்வு துயரமாச்சே
வாழ வழியில்லா போச்சே ..!

வன்னி மைந்தன் ( ஜெகன் )
ஆக்கம் 09-01-2024