உன்னை நீ நம்பு |தன் நம்பிக்கை கவிதை

உன்னை நீ நம்பு |தன் நம்பிக்கை கவிதை
Spread the love

உன்னை நீ நம்பு |தன் நம்பிக்கை கவிதை

மனிதனாக மாறிட ,மனிதனால் வாழ்ந்திட

இந்த கவிதை