ஈரான் தாக்குதல் அச்சம் ஏவுகணைகளை குவிக்கும் இஸ்ரேல்

ஈரான் தாக்குதல் அச்சம் ஏவுகணைகளை குவிக்கும் இஸ்ரேல்
Spread the love

ஈரான் தாக்குதல் அச்சம் ஏவுகணைகளை குவிக்கும் இஸ்ரேல்

ஈரான் தாக்குதல் அச்சம் ஏவுகணைகளை குவிக்கும் இஸ்ரேல் ,
முக்கிய நகரங்களில் வான் காப்பு படைகள் குவிப்பு ,

ஈரான் தாக்குதல் அச்சம் ஏவுகணைகளை குவிக்கும் இஸ்ரேல்