ஈரான் களத்தில் இறக்கிய இரண்டு புதிய தயாரிப்பு கரும்புலி விமானங்கள்

ஈரான் களத்தில் இறக்கிய இரண்டு புதிய தயாரிப்பு கரும்புலி விமானங்கள்
Spread the love


ஈரான் களத்தில் இறக்கிய இரண்டு புதிய தயாரிப்பு கரும்புலி விமானங்கள்

ஈரான் களத்தில் இறக்கிய இரண்டு புதிய தயாரிப்பு கரும்புலி விமானங்கள் ,
கடல் தரையில் தாக்குதல் நடத்தும் திறன் கொண்டதாக தெரிவிப்பு

வீடியோ