இஸ்ரேல் விமானம் சுட்டு வீழ்த்தல் தாக்க பறந்த இஸ்ரேல் விமானம் எரிந்தது

இஸ்ரேல் விமானம் சுட்டு வீழ்த்தல் தாக்க பறந்த இஸ்ரேல் விமானம் எரிந்தது
Spread the love


இஸ்ரேல் விமானம் சுட்டு வீழ்த்தல் தாக்க பறந்த இஸ்ரேல் விமானம் எரிந்தது

இஸ்ரேல் விமானம் சுட்டு வீழ்த்தல் தாக்க பறந்த இஸ்ரேல் விமானம் சுட்டு வீழ்த்த பட்டதால்எரிந்தது ,இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் உக்கிரம்

video