இஸ்ரேல் துறைமுகத்தில் அமெரிக்கா கப்பல் மீது தாக்குதல்

இஸ்ரேல் துறைமுகத்தில் அமெரிக்கா கப்பல் மீது தாக்குதல்
Spread the love


இஸ்ரேல் துறைமுகத்தில் அமெரிக்கா கப்பல் மீது தாக்குதல்

இஸ்ரேல் துறைமுகத்தில் தரித்து நின்ற
அமெரிக்கா சரக்கு கப்பல் மீது ஹவுதிகள் கப்பல்
ஏவுகணை மூலம் தாக்குதல்

வீடியோ