இஸ்ரேல் கோபுரங்கள் அழிப்பு

இஸ்ரேல் கோபுரங்கள் அழிப்பு
Spread the love

இஸ்ரேல் கோபுரங்கள் அழிப்பு

இஸ்ரேல் கோபுரங்கள் அழிப்பு ,
அதி உயர் பாதுகாப்பு கோட்டைக்குள் நடந்த தாக்குதல் ,

வீடியோ