இஸ்ரேலுக்குள் 1000 தாக்குதல் நடத்தி அலறவிட்ட ஹிஸ்புல்லா

இஸ்ரேலுக்குள் 1000 தாக்குதல் நடத்தி அலறவிட்ட ஹிஸ்புல்லா
Spread the love

இஸ்ரேலுக்குள் 1000 தாக்குதல் நடத்தி அலறவிட்ட ஹிஸ்புல்லா

இஸ்ரேலுக்குள் 1000 தாக்குதல் நடத்தி அந்த நாட்டு இராணுவத்தை
அலறவிட்ட ஹிஸ்புல்லா ,ஹஸ்புல்லா நடத்தும் தாக்குதலினால்
நிலை குலைந்த எதிரி படைகள்

வீடியோ