இஸ்ரேலினால் வீழ்த்த முடியாத ஏவுகணை விரைவில் சோதனை ஈரான்

இஸ்ரேலினால் வீழ்த்த முடியாத ஏவுகணை விரைவில் சோதனை ஈரான்
Spread the love

இஸ்ரேலினால் வீழ்த்த முடியாத ஏவுகணை விரைவில் சோதனை ஈரான்

இஸ்ரேல் மிக பெரும் பேரழிவை சந்திக்க போவதை இந்த விடயங்கள் எடுத்து காட்டியுள்ளன