இலங்கை விமானத்துறை தலைவராக Ashok Pathirage தெரிவு

Spread the love
இலங்கை விமானத்துறை தலைவராக Ashok Pathirage தெரிவு

இலங்கை எயார்லங்கா விமானத்துறை தலைவராக Ashok Pathirage தெரிவு செய்யப்பட்டுளளார் ,கோத்தபாயாவினால

இவரது பெயர் அறிவிக்க பட்டு அந்த பதவி வழங்க பட்டுள்ளது ,

மகிந்த காலத்தில் குறித்த விமானத்துறை நஷ்ட்டத்தில் ஓடியதாக கணக்கு காண்பித்து வந்தமை இங்கே சுட்டி காட்ட தக்கது

Leave a Reply