அமெரிக்கா விமான கப்பல்களை மூழ்கடிக்கும் சீனா ஏவுகணை

அமெரிக்கா விமான கப்பல்களை மூழ்கடிக்கும் சீனா ஏவுகணை
Spread the love

அமெரிக்கா விமான கப்பல்களை மூழ்கடிக்கும் சீனா ஏவுகணை

அமெரிக்கா விமான கப்பல்களை மூழ்கடிக்கும் சீனா ஏவுகணை ,
அதிர்ச்சியில் அமெரிக்கா இராணுவம் ,

,