அமெரிக்கா போர் கப்பல்களை தாக்கிய ஹவுதி விமான தாக்குதல்

அமெரிக்கா போர் கப்பல்களை தாக்கிய ஹவுதி விமான தாக்குதல்
Spread the love


அமெரிக்கா போர் கப்பல்களை தாக்கிய ஹவுதி விமான தாக்குதல்

அமெரிக்கா போர் கப்பல்களை செங்கடலில் வைத்து வைத்து தாக்கிய ஹவுதி விமானங்கள் .
மீளவும் சூடு பிடித்துள்ள தாக்குதல்

வீடியோ