அமெரிக்கா கடல்படைக்குள் ஆவணங்கள் திருடிய ஈரான்|சிக்கிய தாக்குதல் திட்டங்கள்

அமெரிக்கா கடல்படைக்குள் ஆவணங்கள் திருடிய ஈரான்|சிக்கிய தாக்குதல் திட்டங்கள்
Spread the love


அமெரிக்கா கடல்படைக்குள் ஆவணங்கள் திருடிய ஈரான்|சிக்கிய தாக்குதல் திட்டங்கள்

அமெரிக்கா கடல்படைக்குள் நுழைந்து அவர்கள் கணணிக்குள்
வைக்க பட்டிருந்த ஆவணங்கள் திருடிய ஈரான்.


சிக்கிய முக்கிய தாக்குதல் திட்டங்கள்

வீடியோ