இதயம் இருந்தால் இதற்கு பதில் சொல்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இதயம் இருந்தால் இதற்கு பதில் சொல்

,

Continue Reading... இதயம் இருந்தால் இதற்கு பதில் சொல்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

காதல் சொல்லிட வா

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக காதல் சொல்லிட வா…

Continue Reading... காதல் சொல்லிட வா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நாம் வாழ்வோம் ஓடி வா

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக நாம் வாழ்வோம் ஓடி…

Continue Reading... நாம் வாழ்வோம் ஓடி வா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

தேடி வருவேன் காத்திரு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக தேடி வருவேன் காத்திரு…

Continue Reading... தேடி வருவேன் காத்திரு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

பிணங்களால் மிதக்கும் தேசம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பிணங்களால் மிதக்கும் தேசம்…

Continue Reading... பிணங்களால் மிதக்கும் தேசம்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

மலட்டு சிந்தை வெளிச்சம் தருமா

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக மலட்டு சிந்தை வெளிச்சம்…

Continue Reading... மலட்டு சிந்தை வெளிச்சம் தருமா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

நண்பர்கள் வேண்டாம் புத்தகம் தா

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக நண்பர்கள் வேண்டாம் புத்தகம்…

Continue Reading... நண்பர்கள் வேண்டாம் புத்தகம் தா
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

தண்டனை கொடு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக தண்டனை கொடு பாதணி…

Continue Reading... தண்டனை கொடு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கோபம் தவிர் வாழ்வில் நிமிர்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கோபம் தவிர் வாழ்வில்…

Continue Reading... கோபம் தவிர் வாழ்வில் நிமிர்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

முரசு மண்ணே பதில் கூறாய்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக முரசு மண்ணே பதில்…

Continue Reading... முரசு மண்ணே பதில் கூறாய்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

மன்னித்து விடு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக மன்னித்து விடு உன்னை…

Continue Reading... மன்னித்து விடு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

எம் அவலம் யார் புரிவார்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக எம் அவலம் யார்…

Continue Reading... எம் அவலம் யார் புரிவார்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

பதில் சொல் ….!

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பதில் சொல் ….!…

Continue Reading... பதில் சொல் ….!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இது தான் காதலா ..? …!

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இது தான் காதலா…

Continue Reading... இது தான் காதலா ..? …!
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

காற்றுள்ள போதே தூற்று

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக காற்றுள்ள போதே தூற்று…

Continue Reading... காற்றுள்ள போதே தூற்று
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

தளம்பி பேசும் தற்கொலை ஒன்று

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக தளம்பி பேசும் தற்கொலை…

Continue Reading... தளம்பி பேசும் தற்கொலை ஒன்று
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

ஏன் என்னை மறந்தாய்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ஏன் என்னை மறந்தாய்…

Continue Reading... ஏன் என்னை மறந்தாய்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

பிரிய முன்னர் அழும் விவாகரத்து

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பிரிய முன்னர் அழும்…

Continue Reading... பிரிய முன்னர் அழும் விவாகரத்து
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

வெல்வாய் ஒரு நாள் ஓடு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக வெல்வாய் ஒரு நாள்…

Continue Reading... வெல்வாய் ஒரு நாள் ஓடு
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை மறந்தது பிழை தானோ

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உன்னை மறந்தது பிழை…

Continue Reading... உன்னை மறந்தது பிழை தானோ