Posted in உளவு செய்திகள்

துருக்கிய உளவு விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய லிபியா

துருக்கிய உளவு விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய லிபியா லிபியாவில் தற்போது சமாதான உடனப்படு…

Continue Reading... துருக்கிய உளவு விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய லிபியா