வெல்ல போறேன் காத்திரு
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

வெல்ல போறேன் காத்திரு

,

Continue Reading... வெல்ல போறேன் காத்திரு
வெற்ற பெற தனித்திரு
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

வெற்ற பெற தனித்திரு

,

Continue Reading... வெற்ற பெற தனித்திரு
உடைந்த காதல்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உடைந்த காதல்

,

Continue Reading... உடைந்த காதல்
மறக்க முடியா நட்பு காலம்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

மறக்க முடியா நட்பு காலம்

,

Continue Reading... மறக்க முடியா நட்பு காலம்
மனைவி
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

மனைவி

,

Continue Reading... மனைவி
தாயால் கொலையாளியான மகள்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

தாயால் கொலையாளியான மகள்

இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் போர் News Live Updated தாயால் கொலையாளியான மகள் கர்ப்பத்தில்…

Continue Reading... தாயால் கொலையாளியான மகள்
எட்டு திசையும் எழ வெடி
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

எட்டு திசையும் எழ வெடி

,

Continue Reading... எட்டு திசையும் எழ வெடி
எப்படி ஆறும் இத்துயர்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

எப்படி ஆறும் இத்துயர்

,

Continue Reading... எப்படி ஆறும் இத்துயர்
இது தான் காதல்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இது தான் காதல்

,

Continue Reading... இது தான் காதல்
இவள் எங்கள் ஈழ குயில்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இவள் எங்கள் ஈழ குயில்

,

Continue Reading... இவள் எங்கள் ஈழ குயில்
என்னை விட்டு விடு
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

என்னை விட்டு விடு

,

Continue Reading... என்னை விட்டு விடு
தோல்விகள் தந்த சாதனை
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

தோல்விகள் தந்த சாதனை

,

Continue Reading... தோல்விகள் தந்த சாதனை
விழித்து கொள் தமிழா
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

விழித்து கொள் தமிழா

,

Continue Reading... விழித்து கொள் தமிழா
சீமான்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

சீமான்

இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் போர் News Live Updated சீமான் நட மாடும் ஊடகமேநான்…

Continue Reading... சீமான்
கிழவருக்கு ஒரு மடல்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கிழவருக்கு ஒரு மடல்

,

Continue Reading... கிழவருக்கு ஒரு மடல்
பாயும் பெண் புலி
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

பாயும் பெண் புலி

,

Continue Reading... பாயும் பெண் புலி
ஏன் வர மறுக்கிறாய்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

ஏன் வர மறுக்கிறாய்

,

Continue Reading... ஏன் வர மறுக்கிறாய்
சாதிக்கலாம் துணிந்துவா
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

சாதிக்கலாம் துணிந்துவா

,

Continue Reading... சாதிக்கலாம் துணிந்துவா
உன் இதயத்தை எனக்கு தா
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன் இதயத்தை எனக்கு தா

,

Continue Reading... உன் இதயத்தை எனக்கு தா
உன்னை அறிந்து உனக்காய் அழுகிறேன்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை அறிந்து உனக்காய் அழுகிறேன்

,

Continue Reading... உன்னை அறிந்து உனக்காய் அழுகிறேன்