7400 ரொக்கட் தாக்குதல் ஒப்பு கொண்ட இஸ்ரேல்|ROCKET FIRED|

7400 ரொக்கட் தாக்குதல் ஒப்பு கொண்ட இஸ்ரேல்|ROCKET FIRED|
Spread the love


7400 ரொக்கட் தாக்குதல் ஒப்பு கொண்ட இஸ்ரேல்|ROCKET FIRED|

7400 ரொக்கட் தாக்குதல் ஒப்பு கொண்ட இஸ்ரேல் ,
உள்ளாட்டுக்குள் அச்சத்தில் இரண்டு லட்சம் இஸ்ரேல் மக்கள்
அகதிகளாக ஓட்டம் ,