72 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

72 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்
Spread the love


72 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

ரஸ்யாவுக்குள் தாக்குதல் நடத்திட பறந்து சென்ற 72 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் ,
ஐபோனுக்கு சீனாவில் தடை 200 பில்லியன் இழப்பு ,