42 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் பெரும் தாக்குதல் முறியடிப்பு

42 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்தல் பெரும் தாக்குதல் முறியடிப்பு
Spread the love


42 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்தல் பெரும் தாக்குதல் முறியடிப்பு

மிக பெரும் தாக்குதலை நடத்திட பறந்து வந்த ,
42 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்த பட்டுள்ளன ,
தொடரும் பழிவாங்கும் தாக்குதல்கள் ,