3 மாதங்களில் இலங்கைக்கு 1,413 மில்லியன் டொலர்கள்

3 மாதங்களில் இலங்கைக்கு 1,413 மில்லியன் டொலர்கள்

3 மாதங்களில் இலங்கைக்கு 1,413 மில்லியன் டொலர்கள்

இலங்கை மத்திய வங்கியின் அறிக்கையின்படி, வெளிநாடுகளில் உள்ள இலங்கையர்கள் கடந்த மாதம் 568.3 மில்லியன் டொலர்களை இலங்கைக்கு அனுப்பியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இதன்படி, இந்த வருடத்தின் முதல் 3 மாதங்களில், வெளிநாடுகளில் உள்ள இலங்கையர்கள் 1,413.2 மில்லியன் டொலர்களை இலங்கைக்கு அனுப்பியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.