27500 ஏவுகணைகள் வீச்சு குண்டுகளினால் அதிரும் உக்ரைன்

27500 ஏவுகணைகள் வீச்சு குண்டுகளினால் அதிரும் உக்ரைன்

27500 ஏவுகணைகள் வீச்சு குண்டுகளினால் அதிரும் உக்ரைன்

குண்டுகளினால் அதிரும் உக்ரைன் ,உக்ரேன் ,முக்கிய பகுதிகளை மீட்கும் நடவடிக்கையில் ,ரஷ்யா இராணுவம் ஈடுபட்டுள்ளது .

முன்னேறி வரும் ரஷ்யா இராணுவத்த்தை தடுத்து நிறுத்திட ,
நாள் ஒன்றுக்கு 7500 ஏவுகணைகளை வீசிய வண்ணம் ,
போரை உக்ரைன் நடத்திய வண்ணம் உள்ளது .
குண்டுகளில முன்னரங்க நிலைகள் அதிர்கிறது.

more news in click here video