12 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் வெடித்த கடும் யுத்தம்

12 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் வெடித்த கடும் யுத்தம்
Spread the love


12 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் வெடித்த கடும் யுத்தம்

,உக்ரைன் ரஷ்யா கடும் மோதல் ,

full video