12 நிமிடத்தில் இஸ்ரேலை அழிக்கும் ஈரான் ஏவுகனை பதட்டதில் இஸ்ரேல்

12 நிமிடத்தில் இஸ்ரேலை அழிக்கும் ஈரான் ஏவுகனை பதட்டதில் இஸ்ரேல்
Spread the love

12 நிமிடத்தில் இஸ்ரேலை அழிக்கும் ஈரான் ஏவுகனை பதட்டதில் இஸ்ரேல்

ஈரானின் புதிய ஏவுகனை சோதனை , அணுகுண்டு உலைகளை தாக்கிட தயாராகும் இஸ்ரேல் ,பதட்டமாகும் மத்திய கிழக்கு