1000 விமானங்கள் முற்றுகை

1000 விமானங்கள் முற்றுகை

1000 விமானங்கள் முற்றுகை |Today World News in Tamil 

ரசியா உக்கிரைன் கடும் மோதல் ,
1000 உலங்குவானூர்திகளை முற்றுகைக்கு தயாரித்து களமிறக்கும் இந்தியா .
2600 பேர் பலி 5000 பேர் காயம் .

click here video