ஹிஸ்புல்லா ஈரானின் பினாமி அழிக்க தயாராகும் அமெரிக்கா

ஹிஸ்புல்லா ஈரானின் பினாமி அழிக்க தயாராகும் அமெரிக்கா
Spread the love

ஹிஸ்புல்லா ஈரானின் பினாமி அழிக்க தயாராகும் அமெரிக்கா

ஹிஸ்புல்லா ஈரானின் பினாமி அழிக்க தயாராகும் அமெரிக்கா ,
தயாராகும் இஸ்ரேல் ஈரான் கூட்டு தாக்குதல் திட்டம் ,