வெடித்த பாரிய குண்டு எரியும் இஸ்ரேல் இராணுவ முகாம்

வெடித்த பாரிய குண்டு எரியும் இஸ்ரேல் இராணுவ முகாம்

வெடித்த பாரிய குண்டு எரியும் இஸ்ரேல் இராணுவ முகாம்

வெடித்த பாரிய குண்டு எரியும் இஸ்ரேல் இராணுவ முகாம் ,
இஸ்ரேல் தலைநகர் அருகில் நடந்த பயங்கரம் ,அதிர்ச்சியில் இஸ்ரேல் இராணுவம் ,

வெடித்த பாரிய குண்டு எரியும் இஸ்ரேல் இராணுவ முகாம்