வெடித்த கடும் யுத்தம் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

வெடித்த கடும் யுத்தம் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

வெடித்த கடும் யுத்தம் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

உக்ரைன் முக்கிய நகரம் வீழ்ந்தது ,அதிர்ச்சியில் இராணுவம் ,

வீழ்ந்த விமானம் ரியல் காணொளி உள்ளே