வெடித்த கடும் யுத்தம் பலநூறு இராணுவம் பலி

வெடித்த கடும் யுத்தம் பலநூறு இராணுவம் பலி

வெடித்த கடும் யுத்தம் பலநூறு இராணுவம் பலி

ரஷ்யா உக்ரைனுக்குள் இடையில் வெடித்த கடும் யுத்தம்
பலநூறு ,இராணுவம் பலி ,வீழ்ந்த உலங்குவானூர்தி ,
வெடித்த குண்டுகள் எரியும் பயங்கரம் ,

வெடித்த கடும் யுத்தம் பலநூறு இராணுவம் பலி