வெடித்த கடும் யுத்தம் பல்லாயிரம் மக்கள் பலி

வெடித்த கடும் யுத்தம் பல்லாயிரம் மக்கள் பலி
Spread the love


வெடித்த கடும் யுத்தம் பல்லாயிரம் மக்கள் பலி

வெடித்த கடும் யுத்தம் பல்லாயிரம் மக்கள் பலி ,
வலிகளோடும் துயர்களோடு, பயணிக்கும் போர் நிறுத்த படுமா மக்கள் வேண்டுதல் .