வெடித்த கடும் யுத்தம் எரியும் உக்ரைன் நகரங்கள் -ஆயுதம் இன்றி திணறும் இராணுவம்

வெடித்த கடும் யுத்தம் எரியும் உக்ரைன் நகரங்கள் -ஆயுதம் இன்றி திணறும் இராணுவம்
Spread the love

வெடித்த கடும் யுத்தம் எரியும் உக்ரைன் நகரங்கள் -ஆயுதம் இன்றி திணறும் இராணுவம்

வெடித்த கடும் யுத்தம் எரியும் உக்ரைன் நகரங்கள் ,
ஆயுதம் இன்றி திணறும் இராணுவம் ,
சுற்றி வளைத்து தாக்கும் எதிரி .